User Organizer

User Name
Password


User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
>>คลิกเพื่อสมัครเรียนชุมนุม ที่นี่<<

ประกาศรับ/จำนวนนักเรียนที่รับ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลำดับ ชื่อ – สกุล รายชื่อกิจกรรมชุมนุม จำนวนที่รับ

ม.ต้น ม.ปลาย รวม

1 นางสมถวิล รินสาธร อ่านทำนองเสนาะ 15 15 30

2 นางศุพรรณี ศรีโยธา เกล็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย 15 15 30

3 นางกาญจนา ประดับวัน ภาษาไทย 15 15 30

4 นายสุจินต์ หาญโสภา แต่งคำประพันธ์ 15 15 30

5 นางวันชยาภรณ์ นันททิพรักษ์ ดูหนังฟังเพลงในวรรณคดี 15 15 30

6 นางมยุรี อ้นอมร คัดลายมือ 15 15 30

7 นางสาววรารัตน์ ศรีบุดดา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน-หมอลำ 15 15 30

8 นางสาวจรินทรพร คำคอน แต่งคำประพันธ์ 15 15 30

9 นางสาวณัฐญากานต์ บุญแสน สำนวนสุภาษิต 15 15 30

10 นางเจิมขวัญ อิสสระพงษ์ คำคม 15 15 30

11 นางสาวสุวิมล กล้าเกิด คำคม 15 15 30

12 นางพีระญาณ์ พร้อมสมุด ดูหนังฟังเพลงในวรรณคดี 15 15 30

13 นางสาวปวีณา  ทองทรวง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน-หมอลำ 15 15 30

รวม   195 195 390
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ ชื่อ – สกุล รายชื่อกิจกรรมชุมนุม จำนวนที่รับ

ม.ต้น ม.ปลาย รวม

1 นายนิวัฒน์ ธรรมมา ฟุตซอล 15 15 30

2 นายพีระสันต์ ประไกรวัน วอลเล่ย์บอล 15 15 30

3 นางอรวรรณ ธรรมทอง ผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน 15 15 30

4 นางวารุณี โพธิลักษณ์ ลดความอ้วน 15 15 30

5 นายโกเมนทร์ นามวงษ์ ฟุตบอลหญิง 15 15 30

6 นายสันติชัย พรหมศิลา รักษาดินแดน ปี 2 15 15 30

7 นายศราวุธ โพธิลักษณ์ บาสเกตบอล 15 15 30

8 นางวิชริญฎา พรมเย็น เปตอง 10 10 20

9 นายสุรพงษ์ กาญจนเตมีย์ วอลเล่ย์บอล 15 15 30

10 นายเวียงชัย จรรยาศรี กรีฑา 15 15 30

11 นายชาครีย์ นาชิต ฟุตซอล 15 15 30

12 นายเกียรติศักดิ์ พลช่วย ฟุตซอล 15 15 30

13 นางยุวดี แก้วรักษา ผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน 15 15 30

รวม   177 178 380
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ลำดับ ชื่อ – สกุล รายชื่อกิจกรรมชุมนุม จำนวนที่รับ

ม.ต้น ม.ปลาย รวม

1 นางนิกร ประวันตา อัจฉริยะภาพทางวิชาการ EC ม.4/1   30 30

2 นายจรูญ วีระทอง อัจฉริยะภาพทางวิชาการ EC ม.5/1 15 15 30

3 นายประจวบ ดีจะมาลา คณิตศาสตร์ 15 15 30

4 นางทิพย์พร บุญประคม รูบิค 15 15 30

5 นางวัลย์นิภา เพิ่มพูน คิดเลขเร็ว 15 15 30

6 นางดรุณณี ดีจะมาลา อัจฉริยะภาพทางวิชาการ EC ม.5/1   30 30

7 นายสมชาติ ตังคณิตานนท์ รักษาดินแดน ปี 2   60 60

8 ว่าที่ ร.ต.สุวัฒน์ วงศ์จันทร์ลา รักษาดินแดน ปี 3   64 64

9 นางสวรส สงวนทรัพย์ รูบิค 30   30

10 นายสุรชัย สุขรี อัจฉริยะภาพทางวิชาการ EC ม.4/1 15 15 30

11 นางสาวเกียรติสุดา แก่นจันทร์ อัจฉริยะภาพทางวิชาการ EC ม.2/1 15 15 30

12 นายวรวุธ อัครกตัญญู อัจฉริยะภาพทางวิชาการ EC ม.1/1 15 15 30

13 นางสาวเมธาวี ศรีปลัดกอง สภานักเรียน   30 30

14 นางสาวพรธีรา โสดาวิชิต ซุโดกุ ม.ปลาย   30 30

15 นางสาวกัญญา โทดำมา SCM Thailand 4.0 15 15 30

16 นางสุมาลี ภูศรีอ่อน อัจฉริยะภาพทางวิชาการ EC ม.3/1 15 15 30

17 นางประภาวดี นิ่มสังกัด A-Math 15 15 30

18 นางนิตยา พรมเกตุ อัจฉริยะภาพทางวิชาการ EC ม.6/1 15 15 30

19 นางจันทิมา ไปดี อัจฉริยะภาพทางวิชาการ EC ม.3/1 15 15 30

20 นายจักรี ฤาชา อัจฉริยะภาพทางวิชาการ EC ม.6/1 15 15 30

21 นางมะลิวรรณ พฤกษามาตย์ ซุโดกุ ม.ปลาย 15 15 30

22 นายปวเรศ แสนศรี คิดเลขเร็ว 15 15 30

23 นางสาววรารัตน์ คชรินทร์ คิดเลขเร็ว 15 15 30

รวม   270 484 754

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลำดับ ชื่อ – สกุล รายชื่อกิจกรรมชุมนุม จำนวนที่รับ

ม.ต้น ม.ปลาย รวม

1 นางสิยาพัฐ นพรัตน์ นักประดิษฐ์ 15 15 30

2 นางสุชีลา สุจิตรกุล BioSkills   30 30

3 นายจรูญศักดิ์ รินสาธร ความถนัดด้านวิศวกรรมศาสตร์   30 30

4 นางมุตจรินทร์ ดีทะเล อุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ 15 15 30

5 นายจิระวัฒน์ นันททิพรักษ์ นักดาราศาสตร์น้อย 15 15 30

6 นายธนาวินส์ นันททิพรักษ์ จรวดขวดน้ำ 15 15 30

7 นายพนมเทียน ท้าวนิล ห้องเรียนสีเขียว 15 15 30

8 นางมินทิราพร มีสัจ ติวเคมี ม.ปลาย   30 30

9 นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   30 30

10 นางสาวกาญจนา เทนอิสสระ นักดาราศาสตร์น้อย 15 15 30

11 นางศิริพร เหง้าศรี Biology   30 30

12 นายยุทธชัย แก้วเกิดเคน ถนนปลอดภัย 15 15 30

13 นายธาตรี พิมพ์บึง Green Machanical   30 30

14 นางสาวสุรีย์ลักษณ์ สาระฤทธิ์ ห้องเรียนสีเขียว 15 15 30

15 นางสาวชนิดาพร พลนามอินทร์ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 30   30

16 นางภาวิดา นามเดช โครงงานวิทยาศาสตร์ 15 15 30

17 นายธีระสันต์ ช่วยรักษา จรวดขวดน้ำ 15 15 30

18 นายจรัส ที่รัก การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย   30 30

19 นางสาวดลศจี มธุราพิลาศ Enjoy Science 30   30

20 นางสาวศิริญญา เซ็นกลาง โครงงานวิทยาศาสตร์ 15 15 30

21 นางสาวขวัญเวียง มะโนเครื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ 15 15 30

22 นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิศร Green Machanical 15 15 30

23 นายจักริน งานไว เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 15 15 30

24 นางหมอกฟ้า ที่รัก การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น   30 30

25 นายพรหมพิริยะ เมืองขันธ์ ห้องเรียนสีเขียว 15 15 30

26 นางสมันตชิดา ฦาชา นักดาราศาสตร์น้อย 15 15 30

27 นางปาริฉัตร์ เมฆะสุวรรณดิษฐ์ Biology 15 15 30

28 นางยุพิน ลุนบง SCM Thailand 4.0 15 15 30

29 นางสาวหงส์หยก บัวแสง เกมส์และของเล่นทางวิทยาศาสตร์ 15 15 30

30 นางสาวบุษรา ภูนาเพ็ชร Biology 15 15 30

31 นายอภิวัฒน์ นันอุดร การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 30   30

32 นางสาวสุทินา  จงท่องกลาง ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย   30 30

33 นางสาวสุรีภรณ์ คนรู้ เกมส์และของเล่นทางวิทยาศาสตร์ 15 15 30

รวม   405 585 990

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ชื่อ – สกุล รายชื่อกิจกรรมชุมนุม จำนวนที่รับ

ม.ต้น ม.ปลาย รวม

1 นางสุดารัตน์ แก้วตาบรรเจิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 15 15 30

2 นายธานี แก้วตาบรรเจิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 15 15 30

3 นายอภิวัฒน์ ประเสริฐ รักษาดินแดน ปี 1   30 30

4 นายวีรยุทธ เลิศพลสถิต สังคมศึกษา 15 15 30

5 นางรำไพ ศรีชำนิ มารยาทไทย 15 15 30

6 นางมยุรี เสนไสย ธนาคารโรงเรียน 15 15 30

7 นายบัญญัติ ชมชื่นดี สังคมศึกษา 15 15 30

8 นางสุภารัตน์ พลยางนอก ธนาคารโรงเรียน 15 15 30

9 นางกรรณิการ์ แก้วนอก สังคมศึกษา 15 15 30

10 นางสุจันทร์ญา อูปแก้ว สังคมศึกษา 15 15 30

11 นางสาวศศิมา นันทิยเภรี สังคมศึกษา 15 15 30

12 นายทัตเทพ อภิเดชาชัย สังคมศึกษา 15 15 30

13 นายชุมพล น้อยถนอม สังคมศึกษา 15 15 30

14 นายสายัน  พับพิมพ์สัย เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 15 15 30

15 นายกวี แสนยามูล มารยาทไทย 15 15 30

16 นายททรานิน   พลเมืองดีในวิถีไทย 15 15 30

17 นางสาววิมลวรรณ ชิดทอง กฎหมายไทย ม.ต้น 30   30

18 นางสาวพิมลพรรณ   ภูมิศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น  15 15 30

19 นายนิวัฒนา วรรณคำ สังคมศึกษา 15 15 30

20 นางสาวชื่นกมล   ภูมิศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น  15 15 30

21 นางสาวปิยะนุช   อาเซียน 15 15 30

22 นายวิทูรย์ พันวงษ์ ภูมิปัญญาไทย 15 15 30

รวม   255 345 630
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ลำดับ ชื่อ – สกุล รายชื่อกิจกรรมชุมนุม จำนวนที่รับ

ม.ต้น ม.ปลาย รวม

1 นายนิติวุฒิ แก้วรักษา ศิลปะ ม.ปลาย   40 40

2 นายพีรเดช เสนไสย ดนตรีสากล 15 15 30

3 นายชาญชัย คำสีแก้ว ขับร้องประสานเสียง 20 20 40

      Sound Engineering 15 15 30

4 นางเพ็ญประภา วงษ์ชมภู นาฏศิลป์ไทย 15 15 30

5 นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์ ศิลปะ ม.ต้น 30   30

6 นายธนรัช นามเดช ดนตรีพื้นบ้าน 20 20 40

7 นางสาวปริศนา หายหัตถี นาฏศิลป์พื้นบ้าน 35 35 70

8 นายปรีชา ปล้องยาง รักษาดินแดน ปี 3   60 60

9 นายพิพัชรพล นาอุดม วงโยธวาทิต 30 30 60

10 นางสาวจิระประภา โพธิเล นาฏศิลป์ไทย 15 15 30

11 นางสาวกรรณิการ์   จันทร์ดา ศิลปะ ม.ต้น 30   30

รวม   225 265 490
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ชื่อ – สกุล รายชื่อกิจกรรมชุมนุม จำนวนที่รับ

ม.ต้น ม.ปลาย รวม

1 นางสาวอิสราพร อิสสระพงศ์ Daily Live English   20 20

2 นางศิตาพร ธรรมมา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด   30 30

3 นางรินลญา วัชโรปกรณ์ ละครภาษาอังกฤษ ม.ปลาย   30 30

5 นางสาวอารยา มังคละ ภาษาอังกฤษ ม.6   30 30

6 นางอนงค์ ธระเสนา ภาษาอังกฤษ ม.1 30   30

7 นางจิตตวีร์ จรัญวัน ภาษาอังกฤษ ม.6   30 30

8 Miss.Ailean   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด   30 30

9 นางวงเดือน รุมฉิมพลี English for life   30 30

10 นางสาวคมคาย เจริญอินทร์ ภาษาอังกฤษ ม.2 30   30

11 น.ส.ธัญญารัตน์ คามวุฒิ ภาษาอังกฤษ ม.5   30 30

12 นางรดา กาลวิบูลย์ ภาษาอังกฤษ ม.1 30   30

13 นางสาวอำนวยพร แสนสุด ภาษาอังกฤษ ม.4   30 30

14 นางปราณี สังข์น้อย ภาษาอังกฤษ ม.3 30   30

15 นางนงนุช เตชะตานนท์ ภาษาอังกฤษ ม.3 30   30

16 นางสุกัญญา ศรีภูมิ Cross word ม.ต้น 30   30

17 นายสินธุ์ สมีพวง ภาษาอังกฤษ ม.4   30 30

18 นางเกศินี ทองสรรค์ ภาษาอังกฤษ ม.1 30   30

19 นางสาวไอยริณรัตต์ วังขันธ์ ภาษาญี่ปุ่น 15 15 30

20 นางพีรยา สิทธิโชติ Daily English   30 30

23 นางพรทิพย์ วรรณคำ ภาษาจีน 30   30

24 นางสาวสุภาพร ผลสนอง วัฒนธรรมจีน 15 15 30

25 นางสุกัลยา แววไธสง Games in Daily 15 15 30

26 นายอานนท์ ไร่ขาม นักแต่งเพลงสมัครเล่น 15 15 30

รวม   300 380 680

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับ ชื่อ – สกุล รายชื่อกิจกรรมชุมนุม จำนวนที่รับ

ม.ต้น ม.ปลาย รวม

1 นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์ หุ่นยนต์ 15 15 30

2 นางสุดาทิพย์ เถาว์ทิพย์ งานประดิษฐ์ดอกไม้ 10 10 30

3 นางฐาปนี เกตุภูเขียว จับจีบผ้า 15 15 30

4 นางนงลักษณ์ ประไกรวัน คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 40   30

5 นางจันทรพร เกตพิบูลย์ ผ้าบาติก 15 15 30

6 นางสาวประไพวรรณ พุทธโฆษ์ ประดิษฐ์ของชำร่วย 15 15 30

7 นางมิ่งขวัญ วงศ์สุรินทร์ ร้อยลูกปัด 15 15 30

8 นายจักรพันธ์ ทองผาย ไฟฟ้า 15 15 30

9 นายสราวุธ ศรียางนอก ไฟฟ้า 15 15 30

10 นายกษิภัท อย่างบุญ เกษตรพอเพียง 15 15 30

11 นางวิทชรียา ทองผาย คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย   40 30

12 นางสุทธาสินี กันยาสุด อาหารเพื่อการบริการ 15 15 30

13 นายวรวัฒน์ ทิพยวัฒน์ คอมพิวเตอร์กราฟิก 20 20 30

14 นายขวัญชัย หายหัตถี ถ่ายภาพ 15 15 30

15 นายไชยพงศ์ หวานเสร็จ Car Care 15 15 30

รวม   235 235 450
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ชื่อ – สกุล รายชื่อกิจกรรมชุมนุม จำนวนที่รับ

ม.ต้น ม.ปลาย รวม

1 นายพัศกร คำโคตร รักษาดินแดน ปี 1   60 60

  นางปฆรณี พรมกัณฑ์ ลูกเสืออาสา   25 25

2 นางปริศนา คำโคตร ลูกเสือวิสามัญ   25 25

3 นางมลิวรรรณ ศรีบุญลือ แนะแนว   25 25

4 นางปราณี มาตย์นอก ห้องสมุด 15 15 30

5 นางสุภาวิณี ศรีสุวอ ห้องสมุด 15 15 30

6 นางเบญจวรรณ วงศ์จันทร์ลา แนะแนว   25 25

รวม   30 190 220
หน่วยงานภายในฝ่าย
งานทะเบียนนักเรียน
มีทะเบียนนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน มีระบบการจัดเก็บรักษาที่ดี และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างทั่วถึง
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงสร้างของหลักสูตร และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
มีระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน จัดทำปฏิทินงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน เป็นลายลักษณ์อักษร ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ และถูกต้อง
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การจัดหา จัดทำ ใช้ บำรุงรักษา และส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ ให้กับครูผู้สอน
งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรฯ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี และรายงานผลการอบรมพัฒนาทางด้านวิชาการของครูต่อต้นสังกัด
งานแนะแนว
ดำเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือ ของครูทุกคนในโรงเรียน ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน และหน่วยงานภายนอกอื่น
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูนำความรู้ไปดำเนินการวิเคราะห์ และวิจัยในชั้นเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนดร.มงคล  อติอนุวรรตน์  
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางเรณู นันททิพรักษ์ 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ


นายจรูญศักดิ์  รินสาธร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ